Tjänster

Konsultfabriken är din externa ekonomiavdelning. Vi hjälper mindre och medelstora företag utifrån kundernas behov. 

Kontakta oss för en förutsättningslös och kostnadsfri diskussion för ett eventuellt samarbete.

Bokslut

Vi sammanställer ditt bolags bokföring vid årets slut och upprättar ett bokslut enligt gällande lagar. Bokslutet ligger sedan som grund för företagets beskattning.

Bolagsbildning

Välj den typ av bolagsform som passar dig så upprättar vi alla handlingar som är nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Skatteverket. Vi hjälper dig även med ett eventuellt byte av företagsform. Till exempel att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag.

Årsredovisning

Vi upprättar årsredovisning och årsstämmoprotokoll. Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Moms

Redovisning av moms ska göras i en momsdeklaration. Möjligheten att redovisa momsen i inkomstdeklarationen har numera upphört. Vi hjälper dig att upprätta en momsdeklaration och rapporterar denna till Skatteverket.

Konsult

Har ni tillfällig personalbrist på er ekonomiavdelning finns det möjlighet att anlita Konsultfabriken för att täcka upp bemanningen.

Löner

Löneadministration är ett viktigt arbetsområde. Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att löner, förmåner, ersättningar, semester och avdrag beräknas korrekt. För att uppfylla alla regler och informationskrav krävs att det blir rätt från början. 

Deklarationer

Vi bistår er med att upprätta företagets och dess ägares deklarationer samt de bilagor som erfordras. Till exempel bilagorna NE, K10, N3A m.m.

Företagsanalys

Behöver du och ditt företag hjälp med att öka lönsamheten, veta om du har råd med en större investering, upprätta en budget etc. Vi hjälper dig att genomföra en analys av ditt företag för att bedöma dess nuläge, framtidsutsikter, vinstprognoser utifrån ditt företags förutsättningar.

Administration

Vi upprättar all dokumentation som behövs för ditt företag, tex. bolagsstämmoprotokoll, bolagsordning, årsredovisning. Vi kan även hjälpa till med övrig administration som kan behövas för ditt företag.

Betalningsservice

Vi sköter och administrerar era betalningsrutiner d.v.s. ombesörjer utbetalningar till era leverantörer och anställda.

Redovisning

Vi hjälper dig med redovisningen och hanterar ditt företags redovisningsprinciper, periodiseringar etc. Den löpande bokföringen utförs snabbt, effektivt och rätt samt ger dig tillförlitlig information.

Rådgivning

Vi är ditt bollplank och finns till hands för dig och ditt bolag när du har frågor och funderingar. Vi har även kontakt med revisorer och jurister när det behövs.

Fakturering

Vi kan hjälpa dig att ta hand om all administration som hör till faktureringen.

Rapporter

Efter varje bokförd period lämnar vi balans- och resultatrapporter till dig så att du vet hur din verksamhet går. Vi hjälper dig även med rapporter till bank, leasingbolag, försäkringsbolag etc. när det efterfrågas.

Kontakt

Vi kan vara ditt företags kontaktperson för Bolagsverket, Skatteverket med flera.